ПРОЕКТИ

Што го врти светот?

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Септември 2023 – сè уште

Зголемување на транспарентноста во локалните самоуправи: имплементација и евалуација на граѓанските буџети во Уганда, Кенија и Зимбабве
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Ноември 2023 – сè уште
ДОНАТОР: Шведскиот Меѓународен Институт за Локална Демократија (ICLD)
Формула за финансирање на блок дотации за институционално сместување и грижа за стари лица
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Ноември 2023 – Април 2024
КЛИЕНТ: Министерство за труд и социјална политика
Борба против нелегални шумски активности
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Ноември 2023 – Април 2024
КЛИЕНТ: Regional Centre for Forestry and Rural Development (REFORD)
„Прескокни ја лажната информација“ (Зајакнување на капацитетите на локалните заедници да одговорат на дезинформациите и родовите дезинформации)
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Септември 2023 – Декември 2023

КЛИЕНТ: UNDP

Анализа на навики за храна и воведување на биотехнологии во производството на храна
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Август 2022 – Август 2023
КЛИЕНТ: Амбасада на САД во Северна Македонија
Формула за финансирање на градинки преку Блок доктации
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Ноември 2022 – Јуни 2024
КЛИЕНТ: Министерство за труд и социјална политика
Поврзување на земјите од Отворен Балкан преку добра даночна и царинска политика
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Септември 2022 – Септември 2023

ДОНАТОР: Фондација Отворено општество – Македонија (ФООМ)

Зголемување на вработеноста преку претприемништво во циркуларната економија – BeCircular

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Март 2022 – Септември 2023

ДОНАТОР: Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme

Подготвеноста на основните училишта за спроведувањето и ефектите од реализацијата на наставните програми од Концепцијата за основно образование

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Декември 2021 – Октомври 2022

ДОНАТОР: Фондација Отворено општество – Македонија (ФООМ)

Унапредување на финансиската транспарентност на политичките партии во Република Северна Македонија

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Јули 2021 – Април 2022

КЛИЕНТ: Интернационален Републикански Институт (ИРИ)

ICDL – Преку инклузија и транспарентност до еднаквост и квалитет: Подобрување на процесите на локално буџетирање во Северна Македонија

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Јануари 2020 – Јуни 2021

ДОНАТОР: Шведскиот Меѓународен Институт за Локална Демократија (ICLD)

Студија на изводливост за трансформациониот потенцијал на специфични био-отпадни продукти 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Јули 2021 – Август 2021

КЛИЕНТ: UNDP Accelerator Labs

Подобрување на ефикасноста на трошоците во основното и средното образование

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Јануари 2021 – Јуни 2024

ДОНАТОР: УНИЦЕФ

Чекор по Чекор
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Февруари 2020 – Декември 2021
КЛИЕНТ: Шпаркасе Банка

Центар за градење на јавни политики

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Јуни 2020 – Септември 2021

ДОНАТОР: Цивика Мобилитас

Одговор на социо-економските ефекти од КОВИД-19 преку поддршка на ранливите групи, нископлатените работници, работниците од неформалната економија и повремено вработените

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Јули 2020 – Јули 2021

ДОНАТОР: Фондација Отворено Општество -Македонија

Кариерно советување за полесно прилагодување на пазарот на труд во услови на COVID 19

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Август 2020 – Декември 2020

ДОНАТОР: Агенција за млади и спорт

Подобро меѓугранично разбирање на дезинформации, пропаганда и лажни вести

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 2019/20

ДОНАТОР: Европска Комисија

Методологија за препраспределба на општинските буџети до основните училишта

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 2019/20

ДОНАТОР: Фондација Отворено Општество – Македонија

Социо-економско влијаниja на ковид-19 во Република Северна Македонија

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Август – Декември 2020 година

ДОНАТОР: Westminster Foundation for Democracy

Подготовка на Project Appraisal Documents за инфраструктурни проекти

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Декември 2020 година – Септември 2022 година

КЛИЕНТ: Проект за подобрување на општински услуги (МСИП) – Министерство за финансии

Предлог за унапредување на инфраструктурните и техничко-технолошките капацитети на основните училишта во Богданци и Чешиново-Облешево

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Јуни 2018 – Март 2019 година

ДОНАТОР: Фондација Oтворено општество – Македонија

Инфраструктурен развој и техничко технолошка опременост во основните училишта во Република Македонија

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Мај 2017 година – Декември 2018 година

ДОНАТОР: Фондација отворено општество Македонија

Млади во криза

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Ноември 2020 година – Март 2021 година

ДОНАТОР: Westminster Foundation for Democracy

Предлог-решенија за подобрување на инвестициската политика во Република Македонија

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Јуни – Септември 2016 година

ДОНАТОР: USAID

Влијанието на владините субвенции за СДИ, наспроти нивниот ефект врз економскиот раст

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Mарт 2015 година – Jули 2016 година

ДОНАТОР: USAID

АДРЕСА

Ул. Андон Дуков, бр.3/6, 1000 Скопје

СЛЕДЕТЕ НЕ