ПУБЛИКАЦИИ

Индекс на Отворени општини 2022

Индекс на Отворени општини 2022

Извештај за отвореноста на општинските буџетски процеси за 2022 година во Република Северна Македонија

Извештај за отвореноста на општинските буџетски процеси за 2022 година во Република Северна Македонија

Компаративна правна анализа во делот на деловно/компаниско право

Компаративна правна анализа во делот на деловно/компаниско право

Засилена регионална економска соработка преку подобри даночни и царински политики

Засилена регионална економска соработка преку подобри даночни и царински политики

Citizens Budget: Make the Budget Understandable for Every Citizen

Citizens Budget: Make the Budget Understandable for Every Citizen

Преку вклученост и транспарентност, до еднаквост и квалитет: Како можеме да ги подобриме процесите на локалниот буџет?

Преку вклученост и транспарентност, до еднаквост и квалитет: Како можеме да ги подобриме процесите на локалниот буџет?

Извештај за отвореноста на општинските буџетски процеси за 2021 година во Република Северна Македонија

Извештај за отвореноста на општинските буџетски процеси за 2021 година во Република Северна Македонија

Извештај за отвореноста на општинските буџетски процеси за 2020 година во Република Северна Македонија

Извештај за отвореноста на општинските буџетски процеси за 2020 година во Република Северна Македонија

Improving local budget processes: from inclusion and transparency to equity and quality

Improving local budget processes: from inclusion and transparency to equity and quality

Следење на состојбите и перцепцијата за спроведувањето на концепцијата за основно образование

Следење на состојбите и перцепцијата за спроведувањето на концепцијата за основно образование

ИЗВЕШТАЈ од спроведен анкетен прашалник на НАСТАВНИЦИ на ученици од I и од IV одделение во учебната 2021/2022 година за спроведувањето на наставата согласно Концепцијата за основно образование

ИЗВЕШТАЈ од спроведен анкетен прашалник на НАСТАВНИЦИ на ученици од I и од IV одделение во учебната 2021/2022 година за спроведувањето на наставата согласно Концепцијата за основно образование

ИЗВЕШТАЈ од спроведен анкетен прашалник на РОДИТЕЛИ на ученици од I и од IV одделение во учебната 2021/2022 година за спроведувањето на наставата согласно Концепцијата за основно образование

ИЗВЕШТАЈ од спроведен анкетен прашалник на РОДИТЕЛИ на ученици од I и од IV одделение во учебната 2021/2022 година за спроведувањето на наставата согласно Концепцијата за основно образование

Дали правото владее по ревизорските извештаи на Државен завод за ревизија за партиите?

Дали правото владее по ревизорските извештаи на Државен завод за ревизија за партиите?

Финансиска транспарентност на кандидатите за федералите избори во САД

Финансиска транспарентност на кандидатите за федералите избори во САД

Добри практики за презентација на финансиски податоци на партии и кандидати

Добри практики за презентација на финансиски податоци на партии и кандидати

Минималната плата во Република Северна Македонија и нејзините ефекти врз работењето на фирмите

Минималната плата во Република Северна Македонија и нејзините ефекти врз работењето на фирмите

ЦЕНТАР ЗА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ: Збирка на прегледи на политики на 12 локални граѓански организации во рамки на проектот „Центар за јавни политики“

ЦЕНТАР ЗА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ: Збирка на прегледи на политики на 12 локални граѓански организации во рамки на проектот „Центар за јавни политики“

Извештај во сенка: Заинтересираност, распределба, предизвици и препораки за правилно искористување на Мерка 1 од Програмата ИПАРД (2014-2020)

Извештај во сенка: Заинтересираност, распределба, предизвици и препораки за правилно искористување на Мерка 1 од Програмата ИПАРД (2014-2020)

Самохраноста во Северна Македонија: Ефектот од Ковид 19 врз условите за живот и работа на самохраните родители и еднородителските семејства во Северна Македонија

Самохраноста во Северна Македонија: Ефектот од Ковид 19 врз условите за живот и работа на самохраните родители и еднородителските семејства во Северна Македонија

Еколошки барометар на Општина Неготино: Извештај за животната средина на Општина Неготино и аерозагаденоста во Вардарскиот регион

Еколошки барометар на Општина Неготино: Извештај за животната средина на Општина Неготино и аерозагаденоста во Вардарскиот регион

Александрополис - Гасификација на Северна Македонија: Пазарни состојби и потенцијали кои гасификацијата може да ги има во иднина и можни геополитички влијанија од воведување

Александрополис - Гасификација на Северна Македонија: Пазарни состојби и потенцијали кои гасификацијата може да ги има во иднина и можни геополитички влијанија од воведување

Инклузија во образовниот систем за време на пандемија: Увид во инклузивната состојба на учениците со попреченост во образовниот систем во општините Прилеп, Кривогаштани и Долнени

Инклузија во образовниот систем за време на пандемија: Увид во инклузивната состојба на учениците со попреченост во образовниот систем во општините Прилеп, Кривогаштани и Долнени

Деца роми исклучени од образовниот процес во основните училишта: Во Општина Куманово голем дел од децата роми не посетувале настава во основните училишта за учебната 2020/2021 година

Деца роми исклучени од образовниот процес во основните училишта: Во Општина Куманово голем дел од децата роми не посетувале настава во основните училишта за учебната 2020/2021 година

Иднината на младите: Истражување за иднината на младите од Струмичкиот и Прилепскиот микрорегион, социјален живот, кариера, вклученост, (е)миграции

Иднината на младите: Истражување за иднината на младите од Струмичкиот и Прилепскиот микрорегион, социјален живот, кариера, вклученост, (е)миграции

Младински активизам пред и за време на пандемија: Влијанието на Ковид-19 пандемијата врз младинскиот активизам

Младински активизам пред и за време на пандемија: Влијанието на Ковид-19 пандемијата врз младинскиот активизам

Анализа на пазарот на трудот во Република Северна Македонија: Преглед на постоечката законска рамка и политики кои промовираат вработување на ранливи категории на граѓани

Анализа на пазарот на трудот во Република Северна Македонија: Преглед на постоечката законска рамка и политики кои промовираат вработување на ранливи категории на граѓани

Граѓански мониторинг извештај: Извештај за мислењето на граѓаните на Општина Тетово за работењето на комисијата за односи меѓу заедниците

Граѓански мониторинг извештај: Извештај за мислењето на граѓаните на Општина Тетово за работењето на комисијата за односи меѓу заедниците

Програмско буџетирање и начини на негово извршување: Програмско буџетирање на Општина Ѓорче Петров и негово извршување во период од 2015-2021 година

Програмско буџетирање и начини на негово извршување: Програмско буџетирање на Општина Ѓорче Петров и негово извршување во период од 2015-2021 година

Одговор на социо-економските ефекти од КОВИД-19 врз текстилната индустрија

Одговор на социо-економските ефекти од КОВИД-19 врз текстилната индустрија

Нееднаквост во време на корона

Нееднаквост во време на корона

Коментари и препораки за предлог законот за буџети

Коментари и препораки за предлог законот за буџети

Млади во криза 2.0 - Ефектите од пандемијара врз младите и препораки до институциите

Млади во криза 2.0 - Ефектите од пандемијара врз младите и препораки до институциите

Ефектите од КОВИД врз Македонската економија

Ефектите од КОВИД врз Македонската економија

Pabarazia Gjatë kohës së Koronës

Pabarazia Gjatë kohës së Koronës

Методологија за распределба на општинските буџети за основните училишта

Методологија за распределба на општинските буџети за основните училишта

ПРЕДЛОГ- РЕШЕНИЈА за подобрување на инвестициската политика во Република Македонија

ПРЕДЛОГ- РЕШЕНИЈА за подобрување на инвестициската политика во Република Македонија

Unlocking economic potential between Greece and North Macedonia

Unlocking economic potential between Greece and North Macedonia

Предлог за унапредување на инфраструктурните и техничко- технолошките капацитети на основните училишта од Богданци и Чешиново- Облешево

Предлог за унапредување на инфраструктурните и техничко- технолошките капацитети на основните училишта од Богданци и Чешиново- Облешево

Анализа на финансиската подршка на здруженијата и фондациите од буџетот на Република Северна Македонија

Анализа на финансиската подршка на здруженијата и фондациите од буџетот на Република Северна Македонија

Колку и на што троши еден македонски студент?

Колку и на што троши еден македонски студент?

The interdependent relationship between the types of investments and income in Republic of Macedonia

The interdependent relationship between the types of investments and income in Republic of Macedonia

Инфраструктурен развој и техничко-технолошка опременост во основните училишта на Република Македонија

Инфраструктурен развој и техничко-технолошка опременост во основните училишта на Република Македонија

 Влијанието на владините субвенции за СДИ, наспроти нивниот ефект врз економскиот раст

Влијанието на владините субвенции за СДИ, наспроти нивниот ефект врз економскиот раст

АДРЕСА

Ул. Јордан Мијалков, бр.2-7, 1000 Скопје

СЛЕДЕТЕ НЕ