Следење на потенцијална злоупотреба на државните ресурси за време на изборите во Северна Македонија

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Април 2024 – сè уште

ДОНАТОР: National Democratic Institute (NDI)

Нашиот проект има за цел да воспостави цврста рамка за промовирање на транспарентноста и отчетноста во политичкото финансирање. Ќе направиме сеопфатна анализа на политичкото финансирање во изминатите три изборни циклуси, фокусирајќи се на финансирањето од државниот буџет и финансирањето на индивидуалните партии. Податоците ќе се собираат од различни извори, вклучително и Отворени финансии и Државната изборна комисија, за да се долови сеопфатен поглед на финансиските текови во политичката сфера. За време на изборниот период ќе го засилиме мониторингот на медиумите за да се идентификуваат политичката пристрасност и злоупотребата на државните ресурси. Нашите наоди ќе се визуелизираат преку динамична контролна табла, континуирано ажурирана преку API. Конечно, ќе го дисеминираме нашиот сеопфатен извештај и ќе ги ангажираме засегнатите страни преку повеќеслојна комуникациска стратегија за поттикнување на јавната свест и информирање на дискусиите за политиките. Очекуваните резултати вклучуваат детални извештаи, зголемена јавна свест, препораки за правни реформи и зголемен капацитет на политичките партии да се придржуваат до етичките стандарди.

Исто така ќе спроведеме работилници за градење капацитети за службениците и засегнатите страни за да се обезбеди ефективна имплементација на политиките, зајакнување на капацитетот на Министерството. Ќе воспоставиме силен систем за следење и евалуација за следење на исходите од политиката, правејќи прилагодувања по потреба. Нашиот пристап дава приоритет на длабокото разбирање на демографските трендови и има за цел да воспостави ефективни решенија за нега на стари лица во Северна Македонија.

АДРЕСА

Ул. Јордан Мијалков, бр.2-7, 1000 Скопје

СЛЕДЕТЕ НЕ