Формула за финансирање на градинки преку Блок дотации

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Ноември 2022 – Јуни 2024 

КЛИЕНТ: Министерство за труд и социјална политика

Оваа програма предлага развој на формули за финансирање на градинките и центрите за ран детски развој базирани на податоци и докази. Тоа ќе се постигне со спроведување на независни правни анализи, анализа на постоечкиот систем за згрижување и образование на деца, анализа на реалните историски трошоци за финансирање на системот за згрижување и образование на деца, воспоставување сеопфатна база на податоци и анализа на искористеноста на капацитетите низ целата земја. Во процесот на спроведување на аналитичката работа, ЗМАИ тесно ќе соработува со локални експерти, МТСП, како и со сите релевантни чинители вклучувајќи ги градинките, општините, родителите и синдикатите.

АДРЕСА

Ул. Андон Дуков, бр.3/6, 1000 Скопје

СЛЕДЕТЕ НЕ