Анализа на навики за храна и воведување на биотехнологии во производството на храна
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Август 2022 – Август 2023
КЛИЕНТ: Амбасада на САД во Северна Македонија
Со овој проект се започна во септември 2022 година. Во текот на проектот се спроведоа фокус групи со засегнати страни и беше спроведена анкета на јавното мислење на репрезентативе примерок од 1100 испитаници.
Резултатите од ова истражување треба да доведат до зголемено ниво на информираност и свесност на широката јавност за навиките за јадење, како и подобрување на безбедноста на храната преку воведување на нови биотехнологии во производството на храна и прехрамбени продукти.

АДРЕСА

Ул. Андон Дуков, бр.3/6, 1000 Скопје

СЛЕДЕТЕ НЕ