Чекор поблизу до креирање на Центарот за јавни политики

Чекор поблизу до креирање на Центарот за јавни политики

Со четвртиот модул од обуките за градење на истражувачките капацитети на граѓанските организации се наоѓаме на половина од реализацијата на овие обуки и чекор поблиску до градење на Центарот за јавни политики. Четвртиот модул беше одржан на 28 ноември, 2020 година...
Трет модул од обуките за спроведување на истражување

Трет модул од обуките за спроведување на истражување

Третиот модул од обуките наменети за претставниците на граѓанските организации во областа на статистиката и истражувањето се спроведе на 14.11.2020, на платформата ZOOM. Третиот модул беше спроведен од страна на Проф. Цане Мојаноски, кој има долгогодишно искуство во...
Промоција на публикацијата „Методологија за прераспределба на општинските буџети за основните училишта”

Промоција на публикацијата „Методологија за прераспределба на општинските буџети за основните училишта”

За секој еден ученик, без разлика на тоа на која заедница припаѓа и на кој јазик ја следи наставата, без разлика на тоа дали живее во град или село, учи во централно или подрачно училиште, треба да се обезбедат соодветни услови за квалитетна настава. Здружението за...
Одржана јавна дискусија за предлог- Законот за буџети

Одржана јавна дискусија за предлог- Законот за буџети

Законот за буџетите е еден од клучните закони со кои се уредува раководењето со јавните финисии, нивното планирање и начинот на контрола на јавните пари. Предлог-Законот за буџетите е документ на кој Министерството за финансии работеше во последните 5 години и истиот...
Одржан вториот модул од обуките за граѓанските организации

Одржан вториот модул од обуките за граѓанските организации

Одржан и вториот модул за јакнење на капацитетите на претставниците на граѓанскиот сектор од областа на статистиката и анализирањето на податоци. Вториот модул се спроведе онлајн на 31 октомври 2020 година. Темите кои беа опфатени со овој модул вклучуваа основи на...
Page 2 of 3
1 2 3