Формула за финансирање на блок дотации за институционално сместување и грижа за стари лица

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Ноември 2023 – сè уште

КЛИЕНТ: Министерство за труд и социјална политика
Истражувачкиот пристап на ЗМАИ за справување со потребата од услуги за нега на стари лица во Северна Македонија е воден од најсовремени квантитативни методологии поради недоволните достапни податоци. Во текот на проектот ќе спроведеме темелно собирање податоци од реномирани извори како што е Државниот завод за статистика за да ги разбереме демографските трендови, вклучувајќи ги старосните соодноси, дистрибуцијата на населението и трендовите на очекуваниот животен век. Дополнително, примарните податоци ќе се собираат преку прашалници од државни и приватни установи за нега.
Ќе ги анализираме историските демографски трендови, фокусирајќи се на еволуцијата на стареењето на населението во последните децении, идентификувајќи ги клучните пресвртници и промени. Користејќи статистички моделирање, ќе ги предвидиме идните трендови на стареење на населението, проектирајќи ја старосната пирамида за 2031 и 2041 година врз основа на сегашните обрасци.
Исто така ќе спроведеме работилници за градење капацитети за службениците и засегнатите страни за да се обезбеди ефективна имплементација на политиките, зајакнување на капацитетот на Министерството. Ќе воспоставиме силен систем за следење и евалуација за следење на исходите од политиката, правејќи прилагодувања по потреба. Нашиот пристап дава приоритет на длабокото разбирање на демографските трендови и има за цел да воспостави ефективни решенија за нега на стари лица во Северна Македонија.

АДРЕСА

Ул. Железничка бр. 2-7, 1000 Скопје

СЛЕДЕТЕ НЕ