ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Ноември 2023 – Април 2024
КЛИЕНТ: Министерство за труд и социјална политика
Истражувачкиот пристап на ЗМАИ за справување со потребата од услуги за нега на стари лица во Северна Македонија е воден од најсовремени квантитативни методологии поради недоволните достапни податоци. Во текот на проектот ќе спроведеме темелно собирање податоци од реномирани извори како што е Државниот завод за статистика за да ги разбереме демографските трендови, вклучувајќи ги старосните соодноси, дистрибуцијата на населението и трендовите на очекуваниот животен век. Дополнително, примарните податоци ќе се собираат преку прашалници од државни и приватни установи за нега.
Ќе ги анализираме историските демографски трендови, фокусирајќи се на еволуцијата на стареењето на населението во последните децении, идентификувајќи ги клучните пресвртници и промени. Користејќи статистички моделирање, ќе ги предвидиме идните трендови на стареење на населението, проектирајќи ја старосната пирамида за 2031 и 2041 година врз основа на сегашните обрасци.