Здружението за истражување и анализи – ЗМАИ, во соработка со ПБК на Собрание на Република Северна Македонија во изминатиот период работеа на креирање на темелна студија за “Ефектите од пандемијата на КОВИД-19 за Македонската економија”.

Преку оваа студија беа изработени повеќе инфографици кои даваат приказ за клучните сознанија од анализата. Како едни од најважните показатели за состојбата и ефектите за време на кризата од КОВИД-19 се покажале нееднаквите нето примања кај граѓаните на Северна Македонија, посебно во вториот квартал на 2020 година. Резултатите од анализата на податоци покажуваат дека најпогодена категорија на граѓани се лицата со примања околу минималната плата. Истовремено, примањата на жените и младите од 16 до 29 години се намалени за значајно поголем износ во споредба со останатите граѓани.

Од 27.608 поддржани компании, трговијата на мало, текстилната индустрија и угостителството се најголеми корисници на поддршка од владините мерки за справување со кризата, додека процентот на поддржани работници бил најголем кај обложувалниците и коцкарниците. Најголем дел од помошта завршила кај микро компаниите, но најголем дел од работните места кои биле поддржани биле кај големите компании. Најпрофитабилните компании добиле најголема поддршка по вработен.

Главниот фактор за високиот пад на економската активност во вториот и третиот квартал е странската побарувачка за македонски производи, покажува анализата направена на база на малиот структурен модел. Преземените фискални мерки во вториот и во третиот квартал имале позитивен ефект врз економската активност – без нив падот на БДП во вториот квартал ќе бил понегативен за 1,5 п.п. и за 0,7 п.п. во третиот. Падот на БДП за цела 2020 година се проектира да биде 5,6%, додека за 2021 се очекува раст помеѓу 1,1% и 4,9%, зависно од тоа како ќе се развива пандемијата во европските земји, дали ќе има влошување на здравствената состојба кај нас и колкава ќе биде владината фискална поддршка.
Преку овие сознанија, Здружението ЗМАИ, заедно со ПБК на Собранието на Република Северна Македонија подготвија и предлози и препораки за минимизирање на негативните ефекти и последици кои пандемијата ги остави врз македонската економија. Повеќе сознанија од студијата може да се погледнат тука