ПУБЛИКАЦИИ

Improving local budget processes: from inclusion and transparency to equity and quality

Improving local budget processes: from inclusion and transparency to equity and quality

ЦЕНТАР ЗА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ: Збирка на прегледи на политики на 12 локални граѓански организации во рамки на проектот „Центар за јавни политики“

ЦЕНТАР ЗА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ: Збирка на прегледи на политики на 12 локални граѓански организации во рамки на проектот „Центар за јавни политики“

Извештај во сенка: Заинтересираност, распределба, предизвици и препораки за правилно искористување на Мерка 1 од Програмата ИПАРД (2014-2020)

Извештај во сенка: Заинтересираност, распределба, предизвици и препораки за правилно искористување на Мерка 1 од Програмата ИПАРД (2014-2020)

Самохраноста во Северна Македонија: Ефектот од Ковид 19 врз условите за живот и работа на самохраните родители и еднородителските семејства во Северна Македонија

Самохраноста во Северна Македонија: Ефектот од Ковид 19 врз условите за живот и работа на самохраните родители и еднородителските семејства во Северна Македонија

Еколошки барометар на Општина Неготино: Извештај за животната средина на Општина Неготино и аерозагаденоста во Вардарскиот регион

Еколошки барометар на Општина Неготино: Извештај за животната средина на Општина Неготино и аерозагаденоста во Вардарскиот регион

Александрополис - Гасификација на Северна Македонија: Пазарни состојби и потенцијали кои гасификацијата може да ги има во иднина и можни геополитички влијанија од воведување

Александрополис - Гасификација на Северна Македонија: Пазарни состојби и потенцијали кои гасификацијата може да ги има во иднина и можни геополитички влијанија од воведување

Инклузија во образовниот систем за време на пандемија: Увид во инклузивната состојба на учениците со попреченост во образовниот систем во општините Прилеп, Кривогаштани и Долнени

Инклузија во образовниот систем за време на пандемија: Увид во инклузивната состојба на учениците со попреченост во образовниот систем во општините Прилеп, Кривогаштани и Долнени

Деца роми исклучени од образовниот процес во основните училишта: Во Општина Куманово голем дел од децата роми не посетувале настава во основните училишта за учебната 2020/2021 година

Деца роми исклучени од образовниот процес во основните училишта: Во Општина Куманово голем дел од децата роми не посетувале настава во основните училишта за учебната 2020/2021 година

Младински активизам пред и за време на пандемија: Влијанието на Ковид-19 пандемијата врз младинскиот активизам

Младински активизам пред и за време на пандемија: Влијанието на Ковид-19 пандемијата врз младинскиот активизам

Иднината на младите: Истражување за иднината на младите од Струмичкиот и Прилепскиот микрорегион, социјален живот, кариера, вклученост, (е)миграции

Иднината на младите: Истражување за иднината на младите од Струмичкиот и Прилепскиот микрорегион, социјален живот, кариера, вклученост, (е)миграции

Анализа на пазарот на трудот во Република Северна Македонија: Преглед на постоечката законска рамка и политики кои промовираат вработување на ранливи категории на граѓани

Анализа на пазарот на трудот во Република Северна Македонија: Преглед на постоечката законска рамка и политики кои промовираат вработување на ранливи категории на граѓани

Граѓански мониторинг извештај: Извештај за мислењето на граѓаните на Општина Тетово за работењето на комисијата за односи меѓу заедниците

Граѓански мониторинг извештај: Извештај за мислењето на граѓаните на Општина Тетово за работењето на комисијата за односи меѓу заедниците

Програмско буџетирање и начини на негово извршување: Програмско буџетирање на Општина Ѓорче Петров и негово извршување во период од 2015-2021 година

Програмско буџетирање и начини на негово извршување: Програмско буџетирање на Општина Ѓорче Петров и негово извршување во период од 2015-2021 година

Одговор на социо-економските ефекти од КОВИД-19 врз текстилната индустрија

Одговор на социо-економските ефекти од КОВИД-19 врз текстилната индустрија

Нееднаквост во време на корона

Нееднаквост во време на корона

Млади во криза 2.0 - Ефектите од пандемијара врз младите и препораки до институциите

Млади во криза 2.0 - Ефектите од пандемијара врз младите и препораки до институциите

Unlocking economic potential between Greece and North Macedonia

Unlocking economic potential between Greece and North Macedonia

Коментари и препораки за предлог законот за буџети

Коментари и препораки за предлог законот за буџети

Ефектите од КОВИД врз Македонската економија

Ефектите од КОВИД врз Македонската економија

Pabarazia Gjatë kohës së Koronës

Pabarazia Gjatë kohës së Koronës

Методологија за распределба на општинските буџети за основните училишта

Методологија за распределба на општинските буџети за основните училишта

ПРЕДЛОГ- РЕШЕНИЈА за подобрување на инвестициската политика во Република Македонија

ПРЕДЛОГ- РЕШЕНИЈА за подобрување на инвестициската политика во Република Македонија

Предлог за унапредување на инфраструктурните и техничко- технолошките капацитети на основните училишта од Богданци и Чешиново- Облешево

Предлог за унапредување на инфраструктурните и техничко- технолошките капацитети на основните училишта од Богданци и Чешиново- Облешево

Анализа на финансиската подршка на здруженијата и фондациите од буџетот на Република Северна Македонија

Анализа на финансиската подршка на здруженијата и фондациите од буџетот на Република Северна Македонија

Колку и на што троши еден македонски студент?

Колку и на што троши еден македонски студент?

The interdependent relationship between the types of investments and income in Republic of Macedonia

The interdependent relationship between the types of investments and income in Republic of Macedonia

Инфраструктурен развој и техничко-технолошка опременост во основните училишта на Република Македонија

Инфраструктурен развој и техничко-технолошка опременост во основните училишта на Република Македонија

 Влијанието на владините субвенции за СДИ, наспроти нивниот ефект врз економскиот раст

Влијанието на владините субвенции за СДИ, наспроти нивниот ефект врз економскиот раст

АДРЕСА

Ул. Андон Дуков, бр.3/6, 1000 Скопје

СЛЕДЕТЕ НЕ