ЗА НАС

ПОВЕЌЕ ЗА ЗМАИ

Здружението за истражување и анализи е основано и функционира од 2014. Мисијата на Здружението е да го поттикне истражувачкиот дух кај младите луѓе во Северна Македонија со тоа што ќе се спроведат научни истражувања што ќе бидат разбирливи од пошироката јавност, а истовремено обезбедувајќи вредни ресурси на истражувачката заедница во земјата. Денес, организацијата се состои од 16 високо квалификувани членови, од кои мнозинството се доктори на науки и магистри во областа на финансиите, макроекономијата, сметководството, ревизијата, надворешната трговија и индустрискиот менаџмент.

Генерално, ЗМАИ покрива 5 главни области: добро управување и јавни финансии, финансиска и медиумска писменост, образование, инвестиции и стартап академија. Во првата област се фокусиравме на: управување со јавни финансии, транспарентност, отчетност и учество на граѓаните. Борба против лажните вести и дезинформации, обука за истражување и креирање политики за граѓански организации и квантитативни методи за јавни политики базирани на докази за индивидуални истражувачи се опфатени преку втората област.

Поддршката на реформите во основното образование беше еден од нашите клучни столбови, затоа се фокусираме на обезбедување алатки и застапување за модернизација и правичен развој на образовните процеси и можности низ целата земја. Претприемништвото е една од нашите основни области што ги покриваме од самиот почеток. СтартАп Академијата е основниот проект на ЗМАИ во оваа област. Истовремено, нашето искуство во јавните финансии, развојот на бизнисот и знаењето за истражување отвори релативно нова област на интерес за ЗМАИ, односно студии за инвестиции.

Проекти

Публикации

Истражувачи

Јавни настани

ОРГАНИЗАЦИЈА

ЗМАИ е основан на 20.10.2014 година од страна на 7 (тогаш) магистранти на департманот „Статистика за бизнис и економија“ на Економскиот факултет Скопје. Највисокиот орган на ЗМАИ е неговото собрание кое го сочинуваат сите негови членови кои имаат еднакво право на глас при носење на одлуките во надлежност на Собранието. ЗМАИ е претставувано од Претседател кој има мандат од 4 години, а управувано е од Извршен одбор кој е соствен од 5 члена. Надзор врз работата на ЗМАИ врши Надзорен одбор составен од 2 члена.

Собрание

Собранието на ЗМАИ го сочинуваат сите физички и правни лица – членови на Здружението. Собранието се состанува по потреба, а најмалку еднаш годишно. Собранието полноважно одлучува ако се присутни повеќе од една половина од вкупниот број членови, а одлучува со мнозинство гласови од присутните членови. Во моментов Собранието на ЗМАИ го сочинуваат 20 членови.

Претседател

Претседателот на ЗМАИ го застапува и претставува Здружението во јавнот. Претседателот се избира од редот на членовите на ЗМАИ и има 4 годинишен мандат со право на еден реизбор по завршување на првиот мандат. Претседателот се избира и именува од страна на Собранието со мнозинство гласови од вкупниот број на членови. Во моментот функцијата на претседател на ЗМАИ ја извршува Виктор Митевски кој воедно е и еден од основачите на ЗМАИ.

Извршен одбор

Извршниот одбор е управен орган на Собранието и истиот го сочинуваат 5 члена кои доаѓаат од редот на членовите на Задружението. Членовите на Извршниот одбор имаат мандат од 2 години. Извршниот одбор е одговорен пред Собранието и доставува извештај за работата на ЗМАИ барем еднаш годишно. Претседателот на ЗМАИ активно учествува на седниците на Одборот, но нема право на глас. Извршниот одбор одлуките ги носи со апсолутнодвотретинско мнозинство. Во моментот Извршниот одбор е составен од 3 члена: Виктор Стојкоски, Ксенија Поповиќ и Невена Спасовска.

Надзорен одбор

Надзорниот одбор врши контрола над спроведувањето на одредбите на Статутот на ЗМАИ и контрола за наменското располагање со средствата и приходите на Здружението. Надзорниот одбор брои 2 членови од кои едниот е член на ЗМАИ, а другиот е надворешно лице. Одлуките ги носи со консензус, а се среќава најмалку два пати годишно. Членовите на Надзорниот одбор имаат мандат од 4 години без право на реизбор. Во моментот надворешен член на Надзорниот одбор е проф. д-р Цане Мојаноски

НАШИОТ ТИМ

Виктор Митевски

Виктор Митевски е ко-основач на ЗМАИ и во моментов е Претседател на Здружението. Во период од 2015-16 година тој престојува во Texas A&M University каде се стекнува со титулата магистер по економски науки. Од 2017 до 2019 година работи како посебен советник на Министерот за финансии. Виктор е добитник на стипендијата Fulbright во 2015.

Невена Спасовска

Невена Спасовска е еден од основачите и истражувач во Здружението за истражување и анализи ЗМАИ од неговото основање во 2014 година. Работи како Software Support Specialist во компанијата MEDIAGENIX. Нејзиниот афинитет кон истражувачката работа и статистичката обработка на податоци го реализира земајќи активно учество во проектните активности на ЗМАИ.

Горан Мојаноски

Горан Мојаноски е еден од основачите на ЗМАИ Скопје. Најголем дел од неговата истражувачка кариера ја има посветено во областа на основното образование, инвестициите и пазарот на капитал. Негова потесна област на специјализација е пазарот на капитал за која и подготвува докторска дисертација.

Виктор Стојкоски

Виктор Стојкоски е истражувач во ЗМАИ од 2015 година. Покрај ангажманот во ЗМАИ, Виктор е вработен како асистент на Економскиот факултет во Скопје. Автор е на повеќе од 30 научни трудови и има учествувано во повеќе од 10 меѓународни научноистражувачки проекти. Неговиот истражувачки интерес е развивање на методи за анализа на податоци.

Ксенија Поповиќ

Ксенија Поповиќ е родена во Скопје, каде што дипломира на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Економски факултет и ги завршува своите постдипломски студии како магистер по економија од областа на статистички методи за бизнис и економија. Има шестгодишно искуство во банкарскиот сектор, од кои пет години како раководител на продажба каде што е одговорна за планирање, координирање, делегирање на работни задачи на вработените; надзор и контрола на работата; организирање на секојдневна работа и задачи; мотивирање и охрабрување на тимскиот дух. Таа е еден од основачите и истражувачите на ЗМАИ.

Драган Тевдовски

Драган Тевдовски е редовен професор на Економскиот факултет во Скопје. Автор е на два универзитетски учебници и има објавено повеќе трудови во престижни меѓународни научни списанија. Добитник е на наградата „Најдобар научник на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во областа на општествените науки за 2015 година”, а избран е и за еден од најинспиративните професори во Македонија врз основа на анкетата на порталот Факултети. Тој бил Министер за финансии во Владата на Република Северна Македонија (2017 –2019). Во моментов е советник на извршен директор во ММФ.

Нена Манчев

Нена Манчев е надворешен соработник и е вклучена како дел од истражувачкиот тим на ЗМАИ. Во моментот работи како менаџерка на програмите за лидерски и образовен развој во невладината организација Македонија2025. Дипломирала на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје на отсекот за општа економија. Претходното искуство на Нена Манчев е во јавната администрација каде има работено како раководителка на Одделението за административна поддршка и координација во Фондот за иновации и технолошки развој, како и раководителка на Кабинетот на министерот за финансии при Министерството за финансии на Република Северна Македонија.

Фатон Сулејмани

Фатон Сулејмани е магистер по економски науки во областа на статистичките методи за бизнис и економија. Во 2020 година тој е добитник на стипендијата Chevening и во моментов се наоѓа на студиски престој на Imperial College London.

Елена Трпковска

Елена Трпковска има повеќе од 20 години професионално искуство во подготовка и мониторинг на општинските буџети и државните годишни буџети стекнати преку позицијата на Консултант и Државен советник за фискална политика и буџетирање. Вклучена е како Консултант – Економист и координатор во проекти за подобрување на социјалните услуги и административен проект за социјална инциденца на Светска Банка. Нејзините професионални интереси и експертиза вклучуваат подготовка и имплементација на годишни буџети, дизајн и имплементација на долгорочни буџетски рамки, проектно буџетирање, фискално известување, менаџмент на јавни финансии и родова еднаквост.

Бранимир Јовановиќ

Бранимир Јовановиќ е економист во WIIW и стручен експерт во земјите Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора, Северна Македонија и Србија. Неговите тековни истражувачки интереси лежат главно околу економската нееднаквост, сиромаштијата, фискалната политика, оданочувањето, социјалните политики, работничките права, како и финансиските кризи и обновувањата по кризата. Има спроведено истражувања во областите на монетарната политика, кредитната активност, девизниот курс, трговијата, СДИ, дознаките, одржливоста на тековната сметка, предвидувањата, цените на куќите. Бил советник на министерот за финансии на Северна Македонија помеѓу 2017 и 2019 година и истражувач на Централната банка на Северна Македонија помеѓу 2007 и 2015 година. На Универзитетот во Рим „Tor Vergata“ се има стекнато со титулата Доктор на науки.

Кети Јованова

Кети Јованова е дипломиран специјален едукатор на Филозофскиот факултет во Скопје. Во текот на своите студии е активна во невладиниот сектор, при што се стекнува со искуство од областа на административното работење и финансии. Пред формално да се вклучи во ЗМАИ како административен асистент, има работено како проектен менаџер во Здружението Прогрес и е ко-основач на социјално претпријатие за вработување на жени – Ромки. Нејзините професионални интереси вклучуваат општествена еднаквост и социјална правда.

Маја Аргировска

Маја Аргировска е дипломиран економист со 15 годишно исткутво во управувањето со јавните финансии. Таа има учествувано во клучните реформски процеси во областа на буџетите, социјалните, образовните и здравствените политики.

Јована Аврамовска

Јована Аврамовска има дипломирано на Економски факултет Скопје. Таа има повеќегодишно искуство како новинар, а од 2017 до 2019 година е ПР на Министертсвото за финансии. Во моментот работи во областа на комуникациите и справување со лажни вести и дезинформации.

Елена Зафировска

Елена Зафировска е дипломирана на Филолошкиот факултет во Скопје на насоката за преведување од македонски на италијански и vice versa. Своите магистерски студии ги продолжува на Економскиот факултет, на студиите по менаџмент со човечки ресурси. Работи како административен асистент и службеник за протоколи во Министерството за финансии. Во здружението ЗМАИ е вклучена како истражувач. Co-founder е на првата платформа за fundraising – “Let’s fund it!” и на Старт Ап академијата.

Гого Рафајловски

Гого Рафајловски е оперативен директор на Технолошкиот Парк – SEEUTechPark и консултант за Интелектуална Сопственост, кој им помага на претприемачите и иновативните стартапи да го достигнат својот максимален потенцијал. Низ својата 15-годишна кариера во менаџирање на Старт-ап центри, Инкубатори, Акцелератори и Тек-Паркови, има изградено портфолио на искусен стартап консултант и ментор, со посебна страст кон нови технологи и развој на брендови. Ги обожава сите спортови на отворено. Неговото практично искуство е во оперативен менаџмент, инвестиции во стартапи, интелектуална сопственост и вреднувања.

Марко Георгиевски

Марко Георгиевски е дипломиран економист со 10 годишно искуство во водење бизнис во областа на угостителството, логистиката и консалтинг. Веќе 7 години работи како ментор и тренер на старт ап компании, преку СтартАп Академијата каде што е со-основач од 2013 година. Во моментов е сопственик на приватен бизнис во Скопје, во областа на транспортот и логистиката, каде што 2 години работи на меѓународниот пазар во САД.

Александар Паришев

Александар Паришев е дипломиран економист на департман Надворешна трговија. По дипломирањето се вработува како агент за меѓународен транспорт а потоа во НЛБ Банка, во Сектор за работа со готовина и депо, како и во Сектор за инвестиции, набавки и општи работи. Ангажуран е како демонстратор на катедра за Надворешна трговија, на Економски факултет при Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје, од 2018-та година. Од 2020-та година е и соработник на здружение истражување и анализи ЗМАИ во Скопје.

Ана Јовановска

Ана Јовановска е аналитичар за истражување на пазарот, претприемач и партнер во приватниот сектор, WEF Global Shaper и економист. Нејзиниот главен фокус во моментов е вршење на истражување во областа на пазарот на трудот. Дипломирала и магистрирала на Економскиот факултет во Скопје. Таа има професионална кариера во банкарскиот сектор и во финансиите од областа на сметководството. Таа ја надгради нејзината академска позадина со Диплома за овластен менаџер на ризик во областа на управување со ризици.

Игор Мојаноски

Игор Мојаноски е истражувач на правни работи. Во својот досегашен ангажман тој работел како адвокат во сопствена адвокатска канцеларија, а има и работно искуство на проектно управување и како приправник. Негова потесна област на специјализација е деловното право, во која се има стекнато со титулата магистер на правни науки.

Петар Јолакоски

Дипломирал на Економскиот факултет во Скопје во јули, 2019 година. Во октомври, 2019 година се запишува на постдипломски студии во областа на Статистиката на Економскиот факултет во Скопје и истата година е избран за демонстратор на катедрата за Математика и статистика. Моментално работи напредна анализа на податоци и на истражувања во областа на теоријата на мрежи.

Цане Мојаноски

Професор д-р. Цане Мојаноски е редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје по предметите Методологија на истражување, Основи на статистика, Социологија и Современи социолошки теории.

ПАРТНЕРИ

СТАТУТ

На следната врска можете да го причитате Стаутот на ЗМАИ

СТАТУТ

На следната врска можете да го причитате Стаутот на ЗМАИ

ИЗВЕШТАИ

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

НОВОСТИ

НОВИ СОЗНАНИЈА ЗА ЕФЕКТИТЕ ОД КОВИД-19 ВРЗ ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

НОВИ СОЗНАНИЈА ЗА ЕФЕКТИТЕ ОД КОВИД-19 ВРЗ ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

Во рамките на проектот - „Одговор на социо-економските ефекти од КОВИД-19 преку поддршка на ранливите групи на нископлатени работници, работници кои се дел од неформалната економија и привремено вработени работници”, поддржан од страна на Фондацијата Отворено...

ИЗБРАНО ПОБЕДНИЧКО РЕШЕНИЕ НА ПРЕДИЗВИКОТ – “ПОРТАЛ ЗА ОТВОРЕНИ ОПШТИНИ”

ИЗБРАНО ПОБЕДНИЧКО РЕШЕНИЕ НА ПРЕДИЗВИКОТ – “ПОРТАЛ ЗА ОТВОРЕНИ ОПШТИНИ”

Здружението за истражување и анализи ЗМАИ, во соработка со Фондот за иновации и технолошки развој, во период 14.12 – 17.12.2020, организираше 4 дневен хибриден Предизвик за креирање на онлајн портал за отворени општини, како иницијатива за поголем придонес и...

Спроведен петтиот модул од обуките за спроведување на истражување

Спроведен петтиот модул од обуките за спроведување на истражување

Петтиот модул од обуките за градење на истражувачки капацитети на граѓанските организации, а воедно и последен за оваа година, беше заокружен со статистичко заклучување и поставување на хипотези клучни за спроведување на успешно и релевантно истражување кое ќе има...

АДРЕСА

Ул. Андон Дуков, бр.3/6, 1000 Скопје

СЛЕДЕТЕ НЕ