ЗА НАС

ПОВЕЌЕ ЗА ЗМАИ

Здружението за истражување и анализи е основано и функционира од 2014. Мисијата на Здружението е да го поттикне истражувачкиот дух кај младите луѓе во Северна Македонија со тоа што ќе се спроведат научни истражувања што ќе бидат разбирливи од пошироката јавност, а истовремено обезбедувајќи вредни ресурси на истражувачката заедница во земјата. Денес, организацијата се состои од 16 високо квалификувани членови, од кои мнозинството се доктори на науки и магистри во областа на финансиите, макроекономијата, сметководството, ревизијата, надворешната трговија и индустрискиот менаџмент.

Генерално, ЗМАИ покрива 5 главни области: добро управување и јавни финансии, финансиска и медиумска писменост, образование, инвестиции и стартап академија. Во првата област се фокусиравме на: управување со јавни финансии, транспарентност, отчетност и учество на граѓаните. Борба против лажните вести и дезинформации, обука за истражување и креирање политики за граѓански организации и квантитативни методи за јавни политики базирани на докази за индивидуални истражувачи се опфатени преку втората област.

Поддршката на реформите во основното образование беше еден од нашите клучни столбови, затоа се фокусираме на обезбедување алатки и застапување за модернизација и правичен развој на образовните процеси и можности низ целата земја. Претприемништвото е една од нашите основни области што ги покриваме од самиот почеток. СтартАп Академијата е основниот проект на ЗМАИ во оваа област. Истовремено, нашето искуство во јавните финансии, развојот на бизнисот и знаењето за истражување отвори релативно нова област на интерес за ЗМАИ, односно студии за инвестиции.

Проекти

Публикации

Истражувачи

Јавни настани

ОРГАНИЗАЦИЈА

ЗМАИ е основан на 20.10.2014 година од страна на 7 (тогаш) магистранти на департманот „Статистика за бизнис и економија“ на Економскиот факултет Скопје. Највисокиот орган на ЗМАИ е неговото собрание кое го сочинуваат сите негови членови кои имаат еднакво право на глас при носење на одлуките во надлежност на Собранието. ЗМАИ е претставувано од Претседател кој има мандат од 4 години, а управувано е од Извршен одбор кој е соствен од 5 члена. Надзор врз работата на ЗМАИ врши Надзорен одбор составен од 2 члена.

Собрание

Собранието на ЗМАИ го сочинуваат сите физички и правни лица – членови на Здружението. Собранието се состанува по потреба, а најмалку еднаш годишно. Собранието полноважно одлучува ако се присутни повеќе од една половина од вкупниот број членови, а одлучува со мнозинство гласови од присутните членови. Во моментов Собранието на ЗМАИ го сочинуваат 20 членови.

Претседател

Претседателот на ЗМАИ го застапува и претставува Здружението во јавнот. Претседателот се избира од редот на членовите на ЗМАИ и има 4 годинишен мандат со право на еден реизбор по завршување на првиот мандат. Претседателот се избира и именува од страна на Собранието со мнозинство гласови од вкупниот број на членови. Во моментот функцијата на претседател на ЗМАИ ја извршува Виктор Митевски кој воедно е и еден од основачите на ЗМАИ.

Извршен одбор

Извршниот одбор е управен орган на Собранието и истиот го сочинуваат 5 члена кои доаѓаат од редот на членовите на Задружението. Членовите на Извршниот одбор имаат мандат од 2 години. Извршниот одбор е одговорен пред Собранието и доставува извештај за работата на ЗМАИ барем еднаш годишно. Претседателот на ЗМАИ активно учествува на седниците на Одборот, но нема право на глас. Извршниот одбор одлуките ги носи со апсолутнодвотретинско мнозинство. Во моментот Извршниот одбор е составен од 3 члена: Виктор Стојкоски, Ксенија Поповиќ и Невена Спасовска.

Надзорен одбор

Надзорниот одбор врши контрола над спроведувањето на одредбите на Статутот на ЗМАИ и контрола за наменското располагање со средствата и приходите на Здружението. Надзорниот одбор брои 2 членови од кои едниот е член на ЗМАИ, а другиот е надворешно лице. Одлуките ги носи со консензус, а се среќава најмалку два пати годишно. Членовите на Надзорниот одбор имаат мандат од 4 години без право на реизбор. Во моментот надворешен член на Надзорниот одбор е проф. д-р Цане Мојаноски

НАШИОТ ТИМ

Виктор Митевски

Виктор Митевски е ко-основач на ЗМАИ и во моментов е Претседател на Здружението. Во период од 2015-16 година тој престојува во Texas A&M University каде се стекнува со титулата магистер по економски науки. Од 2017 до 2019 година работи како посебен советник на Министерот за финансии. Виктор е добитник на стипендијата Fulbright во 2015.

Невена Спасовска

Невена Спасовска е еден од основачите и истражувач во Здружението за истражување и анализи ЗМАИ од неговото основање во 2014 година. Работи како Software Support Specialist во компанијата MEDIAGENIX. Нејзиниот афинитет кон истражувачката работа и статистичката обработка на податоци го реализира земајќи активно учество во проектните активности на ЗМАИ.

Горан Мојаноски

Горан Мојаноски е еден од основачите на ЗМАИ Скопје. Најголем дел од неговата истражувачка кариера ја има посветено во областа на основното образование, инвестициите и пазарот на капитал. Негова потесна област на специјализација е пазарот на капитал за која и подготвува докторска дисертација.

Виктор Стојкоски

Виктор Стојкоски е истражувач во ЗМАИ од 2015 година. Покрај ангажманот во ЗМАИ, Виктор е вработен како асистент на Економскиот факултет во Скопје. Автор е на повеќе од 30 научни трудови и има учествувано во повеќе од 10 меѓународни научноистражувачки проекти. Неговиот истражувачки интерес е развивање на методи за анализа на податоци.

Ксенија Поповиќ

Ксенија Поповиќ е дипломиран економист при Економски факултет во Скопје и магистер по економија од областа на статистиката. Има шестгодишно искуство во банкарскиот сектор, од кои пет години како раководител на продажба каде што е одговорна за планирање, координирање, надзор и контрола на работата. Таа е еден од основачите и истражувачите на ЗМАИ.

Драган Тевдовски

Драган Тевдовски е редовен професор на Економскиот факултет во Скопје. Добитник е на наградата „Најдобар научник на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во областа на општествените науки во 2015, а избран е и за еден од најинспиративните професори во Македонија. Тој бил Министер за финансии (2017-2019), а во моментов е советник на извршен директор во ММФ.

Нена Манчев

Нена Манчев е надворешен соработник и истражувач во ЗМАИ. Во моментов работи како менаџерка на програмите за лидерски развој во Македонија 2025. Дипломирала на Економскиот факултет при УКИM. Нејзиното претходно искуство е во Одделението за административна поддршка и координација во ФИТР, како и раководителка на Кабинетот на министерот за финансии.

Фатон Сулејмани

Фатон Сулејмани е магистер по економски науки во областа на статистичките методи за бизнис и економија. Во 2020 година тој е добитник на стипендијата Chevening и во моментов се наоѓа на студиски престој на Imperial College London.

Елена Трпковска

Елена Трпковска има повеќе од 20 години професионално искуство во подготовка и мониторинг на општинските буџети и државните годишни буџети стекнати преку позицијата на Државен советник за фискална политика и буџетирање. Вклучена е како Консултант – Економист и координатор во проекти за подобрување на социјалните услуги. 

Бранимир Јовановиќ

Бранимир Јовановиќ е економист во WIIW и стручен експерт. Неговите истражувачки интереси тежнеат кон економската нееднаквост, фискалната политика, како и финансиските кризи. Бил советник на министерот за финансии и истражувач на Централната банка на РСМ меѓу 2007 и 2015. На Универзитетот „Tor Vergata“ се има стекнато со титулата Доктор на науки.

Кети Јованова

Кети Јованова е дипломиран Специјален едукатор. Во текот на своите студии е активна во невладиниот сектор, при што стекнува искуство од областа на административното работење и финансии. Пред да пристапи кон ЗМАИ како административен асистент, има работено како проект менаџер во Здружението Прогрес и е ко-основач на социјално претпријатие “РомАрт”.

Маја Аргировска

Маја Аргировска е дипломиран економист со 15 годишно исткутво во управувањето со јавните финансии. Таа има учествувано во клучните реформски процеси во областа на буџетите, социјалните, образовните и здравствените политики.

Јована Аврамовска

Јована Аврамовска има дипломирано на Економски факултет Скопје. Таа има повеќегодишно искуство како новинар, а од 2017 до 2019 година е ПР на Министертсвото за финансии. Во моментот работи во областа на комуникациите и справување со лажни вести и дезинформации.

Елена Зафировска

Елена Зафировска е дипломирана на Филолошкиот факултет во Скопје. Своите магистерски студии ги продолжува на Економскиот факултет, на студиите по менаџмент со човечки ресурси. Работи како административен асистент и службеник за протоколи во Министерството за финансии. Во здружението ЗМАИ е вклучена како истражувач. Co-founder е на првата платформа за fundraising – “Let’s fund it!” и на Старт Ап академијата.

Гого Рафајловски

Гого Рафајловски е оперативен директор на Технолошкиот Парк – SEEUTechPark и консултант за Интелектуална Сопственост. Низ својата 15-годишна кариера во менаџирање на Старт-ап центри, Инкубатори, Акцелератори и Тек-Паркови, има изградено портфолио на искусен стартап консултант. Неговото практично искуство е во оперативен менаџмент, инвестиции во стартапи, интелектуална сопственост и вреднувања.

Марко Георгиевски

Марко Георгиевски  е дипломиран економист со 10 годишно искуство во водење бизнис во областа на угостителството, логистиката и консалтинг. Веќе 7 години работи како ментор на старт ап компании, преку СтартАп Академијата на која е ко-основач од 2013 година. Во моментов е сопственик на бизнис во областа на транспортот и логистиката.

Александар Паришев

Александар Паришев е дипломиран економист на отсекот Надворешна трговија. По дипломирањето се вработува во НЛБ Банка, во Сектор за работа со готовина и депо и Сектор за инвестиции, набавки и општи работи. Во 2018 година е ангажиран е како демонстратор на катедра за Надворешна трговија на Економски факултет во Скопје. Од 2020 година е и соработник во ЗМАИ. 

Ана Јовановска

Ана Јовановска е аналитичар за истражување на пазарот, претприемач, WEF Global Shaper и економист. Нејзиниот главен фокус е вршење на истражување во областа на пазарот на трудот. Дипломирала и магистрирала на Економскиот факултет во Скопје. Таа има професионална кариера во банкарскиот сектор и во областа на сметководството.

Игор Мојаноски

Игор Мојаноски е истражувач на правни работи. Во својот досегашен ангажман тој работел како адвокат во сопствена адвокатска канцеларија, а има и работно искуство на проектно управување и како приправник. Негова потесна област на специјализација е деловното право, во која се има стекнато со титулата магистер на правни науки.

Петар Јолакоски

Дипломирал на Економскиот факултет во Скопје во 2019 година. Истата година се запишува на постдипломски студии во областа на Статистиката на Економскиот факултет во Скопје и е избран за демонстратор на катедрата за Математика и статистика. Моментално работи напредна анализа на податоци и на истражувања во областа на теоријата на мрежи.

Цане Мојаноски

Професор д-р. Цане Мојаноски е редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје по предметите Методологија на истражување, Основи на статистика, Социологија и Современи социолошки теории.

БОЈАН КОРДАЛОВ

Бојан Кордалов е виш комуникациски специјалист. Тој е раководител на Програмата за транспарентност, медиуми и дигитализација на ИДУЕП, а е ангажиран и како локален и меѓународен експерт од повеќе интернационални организации. Автор е на повеќе публикации и сертифициран обучувач во различни комуникациски области.

МАРИЈА ПАЦАРОСКА СТОЈКОВИЌ

Марија Пацароска студирала на Филозофскиот факултет во Скопје, на катедрата по Педагогија. Поседува професионално искуство во областа на маркетинг, истражување и бизнис администрација стекнато во повеќе ИТ компании и истражувачката агенција ИПСОС. Во 2021 се вклучува во ЗМАИ како проект асистент. 

МИЛА ПЕРЧИНКОВА

Мила Перчинкова е индустриска инженерка која со своето искуство придонесува во управување со технички проекти и предлози за подобрување на останатите процеси во компаниите. Мила е поранешна претседателка на Ротракт Клубот. Во здружението ЗМАИ придонесува преку вклучување во активностите и реализацијата на СтартАп академијата.

ПАРТНЕРИ

СТАТУТ

На следната врска можете да го прочитате Статутот на ЗМАИ

СТАТУТ

На следната врска можете да го причитате Стаутот на ЗМАИ

ДОКУМЕНТИ

Правилник за човечки ресурси

Правилник за човечки ресурси

Етички кодекс на однесување

Етички кодекс на однесување

Правилник за заштита од сексуална злоупотреба

Правилник за заштита од сексуална злоупотреба

Правилник за финансиско работење

Правилник за финансиско работење

Годишен извештај за 2020

Годишен извештај за 2020

НОВОСТИ

Подобрување на процесите на локалното буџетирање во Северна Македонија

Подобрување на процесите на локалното буџетирање во Северна Македонија

На панел дискусијата „Подобрување на процесите на локално буџетирање во Северна Македонија“ во организација на  Здружението за истражување и анализи (ЗМАИ) беа презентирани наодите од истражувањето и индексот на отвореност на општините. Фокусот на истражувањето беше...

Панел дискусија „Преку вклучување и транспарентност до правичност и квалитет. Подобрување на процесите на локалното буџетирање во Северна Македонија“

Панел дискусија „Преку вклучување и транспарентност до правичност и квалитет. Подобрување на процесите на локалното буџетирање во Северна Македонија“

Здружението за истражување и анализи ЗМАИ, во рамките на проектот “Преку вклучување и транспарентност до правичност и квалитет. Подобрување на процесите на локалното буџетирање во Северна Македонија”, финансиран од Меѓународниот центар за локална демократија од...

Завршен настан – „Центар за јавни политики“

Завршен настан – „Центар за јавни политики“

Здружението за истражување и анализи ЗМАИ во рамките на проектот „Центар за јавни политики“, поддржан од Цивика Мобилитас, одржа завршен настан каде беа  промовирани 11 истражувачки трудови од 12 граѓански организации. Трудовите беа изработени од страна на локални...

АДРЕСА

Ул. Андон Дуков, бр.3/6, 1000 Скопје

СЛЕДЕТЕ НЕ