ЗА НАС

ЗА НАС

Здружението за истражување и анализи ЗМАИ е основано и работи од 2014 година. Мисијата на Здружението е да го поттикне истражувачкиот дух на младите во Северна Македонија преку спроведување научни истражувања кои ќе биде разбирливи за пошироката јавност, но во исто време ќе обезбедуваат вредни ресурси за истражувачката заедница во земјата. Денес, организацијата се состои од 26 висококвалификувани членови, од кои мнозинството се доктори на науки и магистри во областа на финансиите, макроекономијата, сметководството, ревизијата, надворешната трговија и индустрискиот менаџмент.

Генерално, ЗМАИ опфаќа 5 главни области: добро владеење и јавни финансии; финансиска и медиумска писменост; образование; инвестиции и претприемништво. Во првата област, ЗМАИ е фокусиран на управувањето со јавните финансии, транспарентноста, отчетноста и учеството на граѓаните во буџетските процеси.

Во рамки на втората област фокусот е ставен на борбата против лажните вести и дезинформациите, истражувањето и градењето на капацитетите за креирање политики од страна на граѓанските организации, но исто така, во втората област се опфатени и квантитативните методи на јавна политика засновани на докази.

Поддршката на реформите во основното образование е еден од нашите клучни столбови, затоа се фокусиравме на обезбедување алатки и застапување за модернизација и правичен развој на образовните процеси и можности низ целата земја.

Претприемништвото е една од нашите основни области уште од самиот почеток. „Старт-ап академија” е основниот проект на ЗМАИ во оваа област. Таа има за цел да им помогне на младите претприемачи да се стекнат со вештини кои ќе им овозможат финансирање на нивните бизнис модели.

Истовремено, нашето искуство во јавните финансии, развојот на бизнисот и знаењето за истражување отвора нови области на интерес за ЗМАИ. Оттука, анализата на изводливоста на јавните инвестиции се една од поновите области во кои дејствува ЗМАИ.

Проекти

Публикации

Истражувачи

Јавни настани

ОРГАНИЗАЦИЈА

ЗМАИ е основана на 20 октомври 2014 година од 7 (тогашни) магистранти на Катедрата „Статистика за бизнис и економија“ на Економскиот факултет – Скопје. Највисок орган на ЗМАИ е неговото Собрание, кое го сочинуваат сите негови членови кои имаат еднакви избирачки права при донесувањето на одлуките од надлежност на Собранието. ЗМАИ е застапуван од Извршен директор, кој има мандат од 4 години, а управуван од Управен одбор, составен од 5 члена. Надзорот над работата на ЗМАИ го врши Надзорен одбор, составен од 2 члена.

Собрание

Собранието на ЗМАИ го сочинуваат сите физички и правни лица – членови на Здружението. Собранието се состанува по потреба, но најмалку еднаш годишно. Собранието правосилно одлучува ако се присутни повеќе од една половина од вкупниот број членови и одлучува со мнозинство гласови од присутните членови. Во моментов, Собранието на ЗМАИ се состои од 24 членови.

Извршен директор

Извршниот директор на ЗМАИ јавно го претставува Здружението. Извршниот директор се избира од членовите на ЗМАИ и има мандат од 4 години, со право на еден реизбор по завршувањето на првиот мандат. Тој е избран и именуван од страна на Собранието, со мнозинство гласови од вкупниот број членови. Во моментов, Виктор Митевски е Извршен директор на ЗМАИ.

Управен одбор

Управниот одбор е административен орган на Собранието и се состои од 5 члена кои доаѓаат од редот на членовите на Здружението. Членовите на Управниот одбор имаат мандат од 3 години. Одборот одговара пред Собранието и најмалку еднаш годишно поднесува извештај за работата на ЗМАИ. Извршниот директор на ЗМАИ активно учествува на седниците на УО, но нема право на глас. Одборот донесува одлуки со апсолутно двотретинско мнозинство. Во моментов, УО е составен од 3 члена: Виктор Стојкоски, Ксенија Поповиќ и Невена Спасовска

Надзорен одбор

Надзорниот одбор го контролира спроведувањето на одредбите од Статутот на ЗМАИ и го контролира наменското располагање со средствата и приходите на Здружението. Надзорниот одбор има 2 члена, од кои едниот е член на ЗМАИ, а другиот надворешно лице. Одлуките се носат со консензус и надзорниот одбор се состанува најмалку двапати годишно. Членовите на Надзорниот одбор имаат мандат од 4 години, без право на реизбор. Во моментов надворешен член на Надзорниот одбор е Проф. д-р Цане Мојаноски

ТИМ

ВИКТОР МИТЕВСКИ

Виктор Митевски е ко-основач на ЗМАИ и во моментов е Претседател на Здружението. Во период од 2015-16 година тој престојува во Texas A&M University каде се стекнува со титулата магистер по економски науки. Од 2017 до 2019 година работи како посебен советник на Министерот за финансии. Виктор е добитник на стипендијата Fulbright во 2015.

НЕВЕНА СПАСОВСКА

Невена Спасовска е еден од основачите и истражувач во Здружението за истражување и анализи ЗМАИ од неговото основање во 2014 година. Работи како Software Support Specialist во компанијата MEDIAGENIX. Нејзиниот афинитет кон истражувачката работа и статистичката обработка на податоци го реализира земајќи активно учество во проектните активности на ЗМАИ.

ГОРАН МОЈАНОСКИ

Горан Мојаноски е еден од основачите на ЗМАИ Скопје. Најголем дел од неговата истражувачка кариера ја има посветено во областа на основното образование, инвестициите и пазарот на капитал. Негова потесна област на специјализација е пазарот на капитал за која и подготвува докторска дисертација.

ВИКТОР СТОЈКОСКИ

Виктор Стојкоски е истражувач во ЗМАИ од 2015 година. Покрај ангажманот во ЗМАИ, Виктор е вработен како асистент на Економскиот факултет во Скопје. Автор е на повеќе од 30 научни трудови и има учествувано во повеќе од 10 меѓународни научноистражувачки проекти. Неговиот истражувачки интерес е развивање на методи за анализа на податоци.

КСЕНИЈА ПОПОВИЌ

Ксенија Поповиќ е дипломиран економист при Економски факултет во Скопје и магистер по економија од областа на статистиката. Има шестгодишно искуство во банкарскиот сектор, од кои пет години како раководител на продажба каде што е одговорна за планирање, координирање, надзор и контрола на работата. Таа е еден од основачите и истражувачите на ЗМАИ.

ДРАГАН ТЕВДОВСКИ

Драган Тевдовски е редовен професор на Економскиот факултет во Скопје. Добитник е на наградата „Најдобар научник на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во областа на општествените науки во 2015, а избран е и за еден од најинспиративните професори во Македонија. Тој бил Министер за финансии (2017-2019), а во моментов е советник на извршен директор во ММФ.

НЕНА МАНЧЕВ

Нена Манчев е надворешен соработник и истражувач во ЗМАИ. Во моментов работи како менаџерка на програмите за лидерски развој во Македонија 2025. Дипломирала на Економскиот факултет при УКИM. Нејзиното претходно искуство е во Одделението за административна поддршка и координација во ФИТР, како и раководителка на Кабинетот на министерот за финансии.

ФАТОН СУЛЕЈМАНИ

Фатон Сулејмани е магистер по економски науки во областа на статистичките методи за бизнис и економија. Во 2020 година тој е добитник на стипендијата Chevening и во моментов се наоѓа на студиски престој на Imperial College London.

ЕЛЕНА ТРПКОВСКА

Елена Трпковска има повеќе од 20 години професионално искуство во подготовка и мониторинг на општинските буџети и државните годишни буџети стекнати преку позицијата на Државен советник за фискална политика и буџетирање. Вклучена е како Консултант – Економист и координатор во проекти за подобрување на социјалните услуги.

БРАНИМИР ЈОВАНОВИЌ

Бранимир Јовановиќ е економист во WIIW и стручен експерт. Неговите истражувачки интереси тежнеат кон економската нееднаквост, фискалната политика, како и финансиските кризи. Бил советник на министерот за финансии и истражувач на Централната банка на РСМ меѓу 2007 и 2015. На Универзитетот „Tor Vergata“ се има стекнато со титулата Доктор на науки.

МАРИЈА КИТАНСКА ЦВЕТКОВСКА

Марија Китанска Цветковска има 20 годишно искуство во ИТ секторот во Министерството за финансии. Работела на имплементација и одржување на повеќето системи и портали поддржани од Министерството за финансии. Во ЗМАИ работи како истражувач и ИТ експерт.

МАЈА АРГИРОВСКА

Маја Аргировска е дипломиран економист со 15 годишно исткутво во управувањето со јавните финансии. Таа има учествувано во клучните реформски процеси во областа на буџетите, социјалните, образовните и здравствените политики.

ЈОВАНА АВРАМОВСКА

Јована Аврамовска има дипломирано на Економски факултет Скопје. Таа има повеќегодишно искуство како новинар, а од 2017 до 2019 година е ПР на Министертсвото за финансии. Во моментот работи во областа на комуникациите и справување со лажни вести и дезинформации.

ЕЛЕНА ЗАФИРОВСКА

Елена Зафировска е дипломирана на Филолошкиот факултет во Скопје. Своите магистерски студии ги продолжува на Економскиот факултет, на студиите по менаџмент со човечки ресурси. Работи како административен асистент и службеник за протоколи во Министерството за финансии. Во здружението ЗМАИ е вклучена како истражувач. Co-founder е на првата платформа за fundraising – “Let’s fund it!” и на Старт Ап академијата.

ГОГО РАФАЈЛОВСКИ

Гого Рафајловски е оперативен директор на Технолошкиот Парк – SEEUTechPark и консултант за Интелектуална Сопственост. Низ својата 15-годишна кариера во менаџирање на Старт-ап центри, Инкубатори, Акцелератори и Тек-Паркови, има изградено портфолио на искусен стартап консултант. Неговото практично искуство е во оперативен менаџмент, инвестиции во стартапи, интелектуална сопственост и вреднувања.

МАРКО ГЕОРГИЕВСКИ

Марко Георгиевски  е дипломиран економист со 10 годишно искуство во водење бизнис во областа на угостителството, логистиката и консалтинг. Веќе 7 години работи како ментор на старт ап компании, преку СтартАп Академијата на која е ко-основач од 2013 година. Во моментов е сопственик на бизнис во областа на транспортот и логистиката.

АЛЕКСАНДАР ПАРИШЕВ

Александар Паришев е дипломиран економист на отсекот Надворешна трговија. По дипломирањето се вработува во НЛБ Банка, во Сектор за работа со готовина и депо и Сектор за инвестиции, набавки и општи работи. Во 2018 година е ангажиран е како демонстратор на катедра за Надворешна трговија на Економски факултет во Скопје. Од 2020 година е и соработник во ЗМАИ. 

АНА ЈОВАНОВСКА

Ана Јовановска е аналитичар за истражување на пазарот, претприемач, WEF Global Shaper и економист. Нејзиниот главен фокус е вршење на истражување во областа на пазарот на трудот. Дипломирала и магистрирала на Економскиот факултет во Скопје. Таа има професионална кариера во банкарскиот сектор и во областа на сметководството.

ИГОР МОЈАНОСКИ

Игор Мојаноски е правен аналитичар. Во неговиот досегашен ангажман работел како адвокат во сопствена адвокатска канцеларија, а има работно искуство во работа на проекти со фокус на правните аспекти. Неговата потесна област на специјализација е деловното право, во кое се стекнал со звање магистер по правни науки.

ПЕТАР ЈОЛАКОСКИ

Дипломирал на Економскиот факултет во Скопје во 2019 година. Истата година се запишува на постдипломски студии во областа на Статистиката на Економскиот факултет во Скопје и е избран за демонстратор на катедрата за Математика и статистика. Моментално работи напредна анализа на податоци и на истражувања во областа на теоријата на мрежи.

ЦАНЕ МОЈАНОСКИ

Професор д-р. Цане Мојаноски е редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје по предметите Методологија на истражување, Основи на статистика, Социологија и Современи социолошки теории.

БОЈАН КОРДАЛОВ

Бојан Кордалов е виш комуникациски специјалист. Тој е раководител на Програмата за транспарентност, медиуми и дигитализација на ИДУЕП, а е ангажиран и како локален и меѓународен експерт од повеќе интернационални организации. Автор е на повеќе публикации и сертифициран обучувач во различни комуникациски области.

МАРИЈА ПАЦАРОСКА СТОЈКОВИЌ

Марија Пацароска студирала на Филозофскиот факултет во Скопје, на катедрата по Педагогија. Поседува професионално искуство во областа на маркетинг, истражување и бизнис администрација стекнато во повеќе ИТ компании и истражувачката агенција ИПСОС. Во 2021 се вклучува во ЗМАИ како проект асистент. 

ДУШАН БОСИЉАНОВ

Душан Босиљанов е докторант по деловно право на Правниот факултет „Јустинијан Први“. Душан бил ангажиран и како наставно-научен соработник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Правен факултет „Јустинијан Први“ Скопје, Катедра за трговско право и трудово право во периодот 2013-2017 година. Во моментов работи за една од најдобрите старт-ап компании во Германија во ИТ и угостителската индустрија. главно се занимава со истражување и документирање на правни и даночни барања за различни јурисдикции.

МИТКО АНДОНОВ

Митко Андонов е дипломирал финансиски менаџмент на Универзитетот Гоце Делчев, Штип. Искусен претприемач со докажано искуство во различни области. Поседува вештини за маркетинг менаџмент, преговарање, деловно планирање, продажба и малопродажба.

МИЛА ПЕРЧИНКОВА

Мила Перчинкова е индустриска инженерка која со своето искуство придонесува во управување со технички проекти и предлози за подобрување на останатите процеси во компаниите. Мила е поранешна претседателка на Ротракт Клубот. Во здружението ЗМАИ придонесува преку вклучување во активностите и реализацијата на СтартАп академијата.

АНАСТАЗИЈА ПАНЕВА-ПИСАРЕВА-НИКОЛИЌ

Анастазија

МАРИЈА РАДЕСКА ЃУКИЌ

Марија Радеска Ѓукиќ 

ПАРТНЕРИ

ДОКУМЕНТИ

Годишен извештај 2022

Годишен извештај 2022

Годишен извештај 2021

Годишен извештај 2021

Годишен извештај 2020

Годишен извештај 2020

Етички кодекс

Етички кодекс

Правилник за заштита од сексуално вознемирување на работното место

Правилник за заштита од сексуално вознемирување на работното место

Правилник за финансиско работење и внатрешна контрола

Правилник за финансиско работење и внатрешна контрола

Правилник за човечки ресурси

Правилник за човечки ресурси

АДРЕСА

Ул. Андон Дуков, бр.3/6, 1000 Скопје

СЛЕДЕТЕ НЕ