ДОБРО УПРАВУВАЊЕ И ЈАВНИ ФИНАНСИИ

ДОБРО УПРАВУВАЊЕ И ЈАВНИ ФИНАНСИИ

Доброто управување, односно одговорното однесување кон јавните добра и управувањето со јавните ресурси е една од 5-те области на дејствување на ЗМАИ. Основата на нашиот ангажман го црпиме од 12те Принципи на добро управување дефинирани од страна Советот на Европа.

Нашиот главен фокус е обезбедување на сеопфатни јавни политики базирани на докази и квантитативни сознанија кои ќе допринесат за подобро управување со јавните добра и ресурси. Областите кои ги покриваме со оваа област се: ефикасност и ефективност, транспарентност, силно финансиско управување и отчетност, етичко однесување, владеење на правото.

Покрај работата со домашни и меѓународни институции во областа на доброто управување, наша заложба е проактивно да работиме на градење на силна истражувачка заедница и граѓански сектор кој ќе има истражувачки капацитети да препознава, анализира и истражува одредени општествени појави и за нив да дава конкретни предлози за јавни политики кои ќе бидат базирани на јасни и објективни квантитативни докази.

ТИМ

Виктор Митевски

Виктор Митевски е ко-основач на ЗМАИ и во моментов е Претседател на Здружението. Во период од 2015-16 година тој престојува во Texas A&M University каде се стекнува со титулата магистер по економски науки. Од 2017 до 2019 година работи како посебен советник на Министерот за финансии. Виктор е добитник на стипендијата Fulbright во 2015.

Виктор Стојкоски

Виктор Стојкоски е истражувач во ЗМАИ од 2015 година. Покрај ангажманот во ЗМАИ, Виктор е вработен како асистент на Економскиот факултет во Скопје. Автор е на повеќе од 30 научни трудови и има учествувано во повеќе од 10 меѓународни научноистражувачки проекти. Неговиот истражувачки интерес е развивање на методи за анализа на податоци.

Драган Тевдовски

Драган Тевдовски е редовен професор на Економскиот факултет во Скопје. Автор е на два универзитетски учебници и има објавено повеќе трудови во престижни меѓународни научни списанија. Добитник е на наградата „Најдобар научник на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во областа на општествените науки за 2015 година”, а избран е и за еден од најинспиративните професори во Македонија врз основа на анкетата на порталот Факултети. Тој бил Министер за финансии во Владата на Република Северна Македонија (2017 –2019). Во моментов е советник на извршен директор во ММФ.

Горан Мојаноски

Горан Мојаноски е еден од основачите на ЗМАИ Скопје. Најголем дел од неговата истражувачка кариера ја има посветено во областа на основното образование, инвестициите и пазарот на капитал. Негова потесна област на специјализација е пазарот на капитал за која и подготвува докторска дисертација.

Елена Трпковска

Елена Трпковска има повеќе од 20 години професионално искуство во подготовка и мониторинг на општинските буџети и државните годишни буџети стекнати преку позицијата на Консултант и Државен советник за фискална политика и буџетирање. Вклучена е како Консултант – Економист и координатор во проекти за подобрување на социјалните услуги и административен проект за социјална инциденца на Светска Банка. Нејзините професионални интереси и експертиза вклучуваат подготовка и имплементација на годишни буџети, дизајн и имплементација на долгорочни буџетски рамки, проектно буџетирање, фискално известување, менаџмент на јавни финансии и родова еднаквост.

Бранимир Јовановиќ

Бранимир Јовановиќ е економист во WIIW и стручен експерт во земјите Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора, Северна Македонија и Србија. Неговите тековни истражувачки интереси лежат главно околу економската нееднаквост, сиромаштијата, фискалната политика, оданочувањето, социјалните политики, работничките права, како и финансиските кризи и обновувањата по кризата. Има спроведено истражувања во областите на монетарната политика, кредитната активност, девизниот курс, трговијата, СДИ, дознаките, одржливоста на тековната сметка, предвидувањата, цените на куќите. Бил советник на министерот за финансии на Северна Македонија помеѓу 2017 и 2019 година и истражувач на Централната банка на Северна Македонија помеѓу 2007 и 2015 година. На Универзитетот во Рим „Tor Vergata“ се има стекнато со титулата Доктор на науки.

Нена Манчев

Нена Манчев е надворешен соработник и е вклучена како дел од истражувачкиот тим на ЗМАИ. Во моментот работи како менаџерка на програмите за лидерски и образовен развој во невладината организација Македонија2025. Дипломирала на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје на отсекот за општа економија. Претходното искуство на Нена Манчев е во јавната администрација каде има работено како раководителка на Одделението за административна поддршка и координација во Фондот за иновации и технолошки развој, како и раководителка на Кабинетот на министерот за финансии при Министерството за финансии на Република Северна Македонија.

Невена Спасовска

Невена Спасовска е еден од основачите и истражувач во Здружението за истражување и анализи ЗМАИ од неговото основање во 2014 година. Работи како Software Support Specialist во компанијата MEDIAGENIX. Нејзиниот афинитет кон истражувачката работа и статистичката обработка на податоци го реализира земајќи активно учество во проектните активности на ЗМАИ.

Ксенија Поповиќ

Ксенија Поповиќ е родена во Скопје, каде што дипломира на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Економски факултет и ги завршува своите постдипломски студии како магистер по економија од областа на статистички методи за бизнис и економија. Има шестгодишно искуство во банкарскиот сектор, од кои пет години како раководител на продажба каде што е одговорна за планирање, координирање, делегирање на работни задачи на вработените; надзор и контрола на работата; организирање на секојдневна работа и задачи; мотивирање и охрабрување на тимскиот дух. Таа е еден од основачите и истражувачите на ЗМАИ.

Елена Зафировска

Елена Зафировска е дипломирана на Филолошкиот факултет во Скопје на насоката за преведување од македонски на италијански и vice versa. Своите магистерски студии ги продолжува на Економскиот факултет, на студиите по менаџмент со човечки ресурси. Работи како административен асистент и службеник за протоколи во Министерството за финансии. Во здружението ЗМАИ е вклучена како истражувач. Co-founder е на првата платформа за fundraising – “Let’s fund it!” и на Старт Ап академијата.

Маја Аргировска

Маја Аргировска е дипломиран економист со 15 годишно исткутво во управувањето со јавните финансии. Таа има учествувано во клучните реформски процеси во областа на буџетите, социјалните, образовните и здравствените политики.

Фатон Сулејмани

Фатон Сулејмани е магистер по економски науки во областа на статистичките методи за бизнис и економија. Во 2020 година тој е добитник на стипендијата Chevening и во моментов се наоѓа на студиски престој на Imperial College London.

ПРОЕКТИ

ICDL – Преку инклузија и транспарентност до еднаквост и квалитет: Подобрување на процесите на локално буџетирање во Северна Македонија

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Јануари 2020 – Јуни 2021

ДОНАТОР: Шведскиот Меѓународен Институт за Локална Демократија (ICLD)

ПУБЛИКАЦИИ

Дознајте повеќе и прочитајте повеќе…

Ефектите од КОВИД врз Македонската економија

Ефектите од КОВИД врз Македонската економија

Методологија за распределба на општинските буџети за основните училишта

Методологија за распределба на општинските буџети за основните училишта

Колку и на што троши еден македонски студент?

Колку и на што троши еден македонски студент?

Unlocking economic potential between Greece and North Macedonia

Unlocking economic potential between Greece and North Macedonia

Pabarazia Gjatë kohës së Koronës

Pabarazia Gjatë kohës së Koronës

The interdependent relationship between the types of investments and income in Republic of Macedonia

The interdependent relationship between the types of investments and income in Republic of Macedonia

ИНФОГРАФИЦИ

Инфографик 1

Фирми од текстилната индустрија кои добиле државна поддршка.

Инфографик 3

Износ на дадена поддршка на фирмите од текстилната индустрија

Инфографик 2

Вработени во фирмите од текстилната индустрија кои добиле државна поддршка

Инфографик 4

Ефектите од ковид-19 врз текстилната индустрија

АДРЕСА

Ул. Андон Дуков, бр.3/6, 1000 Скопје

СЛЕДЕТЕ НЕ