Прирачникот потекнува од истражувачките наоди на студија поддржана од ICLD која покажува дека јавната поддршка за локалните власти се зголемува кога граѓаните се вклучени и запознаени со локалниот буџетски процес.

Производи на ова истражување се:

Прирачникот може да го најдете во продолжение:

ICLD_Toolbox_2023 web

Прирачникот е корисен за општините, но и за граѓаните и јавноста која може да изврши позитивен притисок на своите локални власти за да продуцираат Граѓански Буџети и да ги информираат граѓаните за истите.